Regler og vilkår

 1. INDLEDNING

Nedenstående er generelle vilkår, som gælder for personer, som ønsker at oprette en spilkonto på Klubspil.dk. En spilkonto er en betegnelse for en online konto, som oprettes til en kontoindehaver (herefter kaldet ”Bruger”), for at kunne deltage i spil på Klubspil.dk. Ved oprettelse af denne indgår Bruger en kontrakt med Klubspil.dk ApS (herefter kaldet ”Klubspil”), CVR-nummer: 35811249, på de vilkår, som følger nedenstående (herefter kaldet ”Vilkår”). Gennem at godkende Vilkårene medgiver Bruger at have forstået og accepteret at opfylde disse, hver gang Bruger fremtidigt logger ind på Klubspil.dk. Klubspil forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre Vilkårene. 

 1. OPRETTELSE AF SPILKONTO

Betingelserne for, at en Bruger kan oprette en spilkonto på Klubspil.dk er, at personen er mindst 18 år gammel, har dansk CPR-nummer, NemID og dansk bopæl, ikke er erklæret personligt konkurs samt ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål. Hver person må kun oprette én spilkonto og enhver spilkonto er udelukkende tilknyttet Bruger og må ikke videregives eller anvendes af tredjemand. Bruger må ej heller spille for tredjemands regning eller risiko og spiller ydermere udelukkende personligt som privatperson med et fritids- og underholdningsmæssigt formål. Bruger er forpligtet til straks at kontakte Klubspil på kundeservice@klubspil.dk såfremt ét af ovenstående krav ikke opfyldes.

Ved oprettelse af en spilkonto kontrollerer Klubspil, hvorvidt personen er registreret i ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere), som er Spillemyndighedens register over spillere i Danmark, som frivilligt har ladet sig udelukke midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille onlinespil med indsats i Danmark. Såfremt dette er tilfældet, vil en spilkonto ikke kunne oprettes.

Ved oprettelse af en spilkonto indhenter Klubspil oplysninger til verifikation af personens identitet i CPR-registret. Disse oplysninger vil typisk være navn, adresse og CPR-nummer.

Ved oprettelse af en spilkonto kan Bruger desuden registrere sin e-mailadresse og samtidig hermed give tilladelse til, at Klubspil kan kontakte vedkommende vedrørende nyheder. Denne service kan afmeldes ved at kontakte kundeservice@klubspil.dk.

Klubspil forbeholder sig retten til at kunne anvende Brugerens fornavn i markedsføringsøjemed. Øvrige oplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og vil desuden kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejde hos Klubspil. 

Klubspil forbeholder sig retten til at nægte at oprette en spilkonto og/eller lukke en eksisterende spilkonto og derved annullere kontrakten mellem Bruger og Klubspil uden begrundelse. Ved lukning af en spilkonto vil indestående på kontoen blive udbetalt inden for 5 arbejdsdage.

Klubspil forbeholder sig retten til at opkræve et administrationsgebyr for en inaktiv konto på kr. 50 pr. måned samt at lukke kontoen, når indestående er pålydende kr. 0. En inaktiv konto er en konto, som ikke har haft nogen log-ind eller log-ud i en periode på over 12 sammenhængende måneder. Alle registrerede Brugere, som har haft deres konto inaktiv 12 måneder, vil blive underrettet inden for 30 dage forud for trækningen af gebyr fra deres konti. En Bruger kan altid logge ind på sin konto, genaktivere den, og derved stoppe alle fremtidige opkrævninger. 

 1. ANSVAR VED OPRETTELSE AF SPILKONTO

Det er Brugerens eget ansvar, at alle oplysninger indtastet i forbindelse med oprettelse af spilkontoen til enhver tid er korrekte. Såfremt der opstår ændringer i disse, er Brugeren forpligtet til at orientere Klubspil herom ved enten at opdatere informationerne på Klubspil.dk under "min konto" eller ved at kontakte Klubspil på kundeservice@klubspil.dk. Klubspil forbeholder sig retten til at korrigere de af Brugeren indtastede oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse og de oplysninger, som fremgår af CPR-registret. De oplysninger, som Brugeren angiver i forbindelse med oprettelse af spilkontoen, er nødvendige i henhold til Klubspil’s forpligtelser til den enhver tid gældende spillelovgivning. 

Brugeren er ansvarlig for samtlige transaktioner, som foretages på Brugerens konto, såfremt Brugeren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved Brugerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, som f.eks. hvis Brugeren har overladt sin adgangskode til andre eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse heraf, fordi Brugeren ikke har opbevaret dette på en sikker og forsvarlig måde. Brugeren har selv mulighed for at overvåge eventuelt misbrug af sin spilkonto. Dette kan gøres ved at holde øje med ændringer, som Brugeren ikke selv har foretaget, i kontohistorik og saldo. Såfremt Brugeren bliver bekendt med, eller får mistanke om, at der foretages, eller er blevet foretaget, uberettigede transaktioner på Brugerens spilkonto, skal Brugeren straks enten ændre sin adgangskode eller rette henvendelse til Klubspil på kundeservice@klubspil.dk, som herefter vil spærre Brugerens konto. Når spærringen af Brugerens konto er bekræftet af Klubspil, er Brugeren ikke længere ansvarlig for misbrug af Brugerens konto.

Klubspil forbeholder sig retten til at suspendere og/eller afmelde en Bruger i deltagelse i nuværende eller kommende spil, samt ligeledes konfiskere midler til rådighed på spilkontoen, såfremt Bruger mistænkes for uretmæssigt at have opnået gevinst via snyd eller gjort brug af et system, herunder robotter, maskiner, computere eller andet automatisk system, designet eller egnet til at vinde over klientprogrammet og/eller Klubspil’s software. I en eventuel suspensionsperiode kan Bruger ikke lukke sin spilkonto. Når Klubspil har truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en lukning af kontoen, sendes en begrundet afgørelse med dokumentation til Bruger.

Klubspil forbeholder sig retten til at tilbageholde og/eller modregne indestående på en spilkonto, hvis Vilkårene ikke er overholdt, eller hvis Klubspil har begrundet mistanke om, at Bruger på ulovlig vis har skaffet sig adgang til midlerne.

Klubspil forbeholder sig retten til nægte udbetaling af indestående, eller på anden måde begrænse Brugers spilkonto, som Bruger på uhensigtsmæssig måde har tilegnet sig ved eksempelvis at udnytte tekniske fejl i spil eller på anden måde at have udnyttet Klubspil.dk uhensigtsmæssigt. Indestående på spilkontoen vil ikke blive frigivet til Bruger og den eksisterende eller midlertidige spilkonto vil straks blive suspenderet eller lukket.

Klubspil er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra spilsystemet ikke kan gennemføres eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres. 

 1. BETALING

Klubspil modtager følgende betalingskort: Visadankort, Visakort og Maestro. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv eventuel moms. 

Brugeren skal overføre penge fra sin bankkonto til sin spilkonto, før det er muligt at købe spil på Klubspil.dk. Udbetaling kan ske via udbetalingsfunktionen på spilkontoen, ved at kontakte kundeservice@klubspil.dk eller gennem at lukke sin spilkonto. På spilkontoen optjenes ikke renter og Klubspil accepterer ikke spil på kredit.

Alle ind- og udbetalinger kan ses på Brugerens spilkonto i en periode på 1 år efter at posteringen har fundet sted. Ved uoverensstemmelse skal Brugeren øjeblikkeligt kontakte kundeservice@klubspil.dk. Eventuelle transaktionsgebyr forbundet med ind- og udbetalinger mellem Brugerens bank- og spilkonto vil til enhver tid fremgå af Klubspil.dk.

Klubspil holder Brugerens midler adskilt fra Klubspils egne midler på en modregningsfri konto oprettet i et dansk pengeinstitut.

 1. GEVINSTER

Alle gevinster vil automatisk blive overført til Brugerens spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning. Udbetaling til Brugerens bankkonto kan kun ske til en dansk bank med dansk registrerings- og kontonummer.

Viser det sig, at gevinstoverførsel til en Brugers spil- eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen er fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af Vilkårene fra Brugerens side, er Klubspil berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen uanset om der er dækning herfor på Brugerens spilkonto.

 1. SPILLEREGLER

KLUBAUTOMATER UDEN JACKPOTPULJE: På Klubautomaterne kan indsats pr. linie reguleres mellem kr. 1,00 og kr. 3,00 og der kan spilles på mellem 1 og 3 aktiv(e) linie(r). Det vil sige, at minimumsindsats pr. spin er kr. 1,00 og maximumindsatsen er kr. 9,00. Gevinststrukturen er således, at symbolerne skal samles fra venstre mod højre, startende fra hjul nr. 1 mod hjul nr. 4. Det vil sige, at der er gevinst ved "pokal" i hjul nr. 1 (pokal_X_X_X) men ikke udelukkende ved eksempelvis "pokal" i hjul nr. 3 (X_X_pokal_X). Samme gælder ved "klublogo", hvor 3 stk. klublogo skal samles fra hjul nr. 1 mod hjul nr. 3 - således (klublogo_klublogo_klublogo_X) giver gevinst, mens (klublogo_X_klublogo_klublogo) ikke giver gevinst og så fremdeles. Tilbagebetalingsprocenten på Klubautomaterne er 92.

SPILLEAUTOMATER MED JACKPOTPULJE: På alle automater med jackpotpulje kan indsats pr. linie reguleres mellem kr. 1,00 og kr. 3,00 og der kan spilles på mellem 1 og 3 aktiv(e) linie(r). Det vil sige, at minimumsindsats pr. spin er kr. 1,00 og maximumindsatsen er kr. 9,00. Gevinststrukturen er således, at symbolerne skal samles fra venstre mod højre, startende fra hjul nr. 1 mod hjul nr. 4. Det vil sige, at der er gevinst ved "Y" i hjul nr. 1 (Y_X_X_X) men ikke udelukkende ved eksempelvis "Y" i hjul nr. 3 (X_X_Y_X). Samme gælder ved "Z", hvor 3 stk. Z skal samles fra hjul nr. 1 mod hjul nr. 3 - således (Z_Z_Z_X) giver gevinst, mens (Z_X_Z_Z) ikke giver gevinst og så fremdeles. Gevinststrukturen på alle spilleautomater med pulje indebærer en puljestruktur, som overfører 1% af indsatsen til "jackpotpuljen". Jackpotpuljen aktiveres ved at spille kr. 3,00 pr. linie og vil minimum være kr. 30.000. Tilbagebetalingsprocenten på spilleautomater med jackpotpulje er 92.

Alle spil afgøres via en tilfældighedsgenerator og dertil hørende funktionalitet. Derudover overvåges Klubspil af Spillemyndigheden. Hvis resultatet der vises, ikke stemmer overens med Klubspils server, er det resultatet i serveren, der findes rigtigt. Klubspil fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske fejl på de servere, som afvikler Klubspils spil. Klubspil kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige ud over et beløb svarende til indsatsen.

Såfremt en Bruger forlader et igangværende spil afsluttes spillet på serveren og Brugeren godskrives resultatet på spilkontoen. Autospin bliver dog afbrudt.

Såfremt en Bruger oplever fejl eller fejllignende tilstande i et igangværende spil, skal Brugeren med det samme afslutte spillet og inden for 24 timer kontakte kundeservice@klubspil.dk, som vil rette fejlen og udrede virkningerne heraf. Såfremt Brugeren fortsætter spillet desuagtet fejl eller fejllignende tilstande eller ikke kontakter Klubspil vil muligheden for at afdække fejlen eller den fejllignende tilstande blive stærkt begrænset, ligesom Brugeren mister sin ret til refundering af indsats samt al ret til at få udbetalt eventuelt vundne gevinster fra spillet eller gevinster, der ville have været vundet såfremt fejlen ikke var til stede.

Bruger er selv ansvarlig for sikkerheden på sin computer eller der, hvor Bruger har adgang til internettet. Såfremt Brugerens spilkonto tilgås fra tredjepart, som følge af malware eller vira, er det Brugerens eget ansvar og Klubspil kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab som følge heraf. Klubspil bærer ligeledes ikke ansvaret for hændelser eller tekniske fejl, som sker på baggrund af Brugerens egen computer, internetforbindelse eller andet teknisk udstyr til brug for adgang til Klubspil.dk.

 1. ANSVARLIGT SPIL

Det er Klubspils hensigt at levere fritids- og underholdningsspil på Klubspil.dk, men nogle gange kan spil om penge blive et problem. Det er vigtigt for Klubspil at udbyde ansvarligt spil og derfor er det til enhver tid muligt for Brugeren at sætte daglige, ugentlige eller månedlige grænser for indbetalingerne til den tilknyttede spilkonto.

Brugeren har også selv mulighed for at spærre for spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Brugeren kan vælge en afkølingsperiode på 24 timer, midlertidig udelukkelse på minimum 30 dage eller permanent udelukkelse, som lukker spilkontoen og ophæver kontrakten mellem Bruger og Klubspil.

Brugeren har ydermere mulighed for at lade sig registrere i ROFUS ved at rette henvendelse til Spillemyndigheden. Registret indbefatter personer, som frivilligt har ladet sig udelukke midlertidigt eller endeligt fra at kunne spille onlinespil med indsats i Danmark.

Selvtest for ludomani samt henvisninger til behandlingssteder kan findes her: www.ludomani.dk. 

 1. VILKÅR FOR KAMPAGNER OG VELKOMSTTILBUD

Vilkår for kampagne- og/eller velkomsttilbud på Klubspil.dk er angivet i dette afsnit samt i forbindelse med den relevante kampagne. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem vilkår i den relevante kampagne og dette afsnit, er det vilkårene i den relevante kampagne, som er gældende.

I visse tilfælde tilbyder Klubspil nye Brugere en ”oprettelsesbonus”, ”velkomstbonus” eller lignende og for at være berettiget hertil, må Brugeren ikke tidligere have oprettet en spilkonto på Klubspil.dk. Dette vurderes af Klubspil ud fra navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, betalingskort og/eller bankkonto. Som udgangspunkt kan en Bruger kun deltage i en kampagne én gang.

Som udgangspunkt gælder følgende vilkår vedrørende ”100% velkomsttilbud”: Bonus, samt gevinster som stammer fra en bonus, kan udbetales, hvis Brugeren har omsat indsætning samt bonus 20 (tyve) gange. For at udbetale en bonus på eksempelvis kr. 100,00 og andre former for gevinster opnået med den opgældende bonus, skal Brugeren omsætte for kr. 4.000,00 (indsætning = kr. 100,00 + bonus = kr. 100,00 (kr. 200,00 x 20)). Såfremt en spilkonto indeholder både ”indsætning” og ”bonus” vil det næste sats være ”indsætning”. Såfremt Brugeren udbetaler sin første indbetaling før omsætningskravet er opfyldt frafalder bonussen og enhver optjent gevinst. Velkomstbonussen udløber 90 dage efter Brugerens første indbetaling.

Hvis Klubspil har grund til at mistænke en Bruger for misbrug eller forsøg på misbrug af enhver kampagne eller tilbud fastholder Klubspil sig retten til at tilbageholde og/eller modregne indestående på en spilkonto jf. punkt 3.

Klubspil fralægger sig ansvar for, at en kampagne eller velkomsttilbud ikke kan gennemføres som planlagt på grund af tekniske problemer og forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt, at annullere eller modificere vilkårene for den relevante kampagne.

 1. FORTRYDELSESRET

Der gælder ingen fortrydelsesret for køb af spil foretaget på Klubspil.dk. Brugeres ret til fortrydelse bortfalder således, når spillet er påbegyndt.

 1. MISLIGHOLDELSE

Klubspil kan på ingen måde holdes ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter uanset hvordan disse måtte være opstået, såfremt de er opstået på baggrund af overtrædelse af nærværende Vilkår, overtrædelse af lovgivningen på spilområdet i Danmark eller Brugerens overladen af adgang til sin spilkonto til en anden person hvad enten dette er sket med Brugerens accept eller ej.

Overholdes nærværende Vilkår ikke, har Klubspil ret til at tilbageholde Brugerens indestående, indtil en undersøgelse eller retssag er tilendebragt.

 1. DATAPOLITIK

Klubspil overholder den til enhver tid gældende lovgivning om persondatahåndtering.

 1. KLAGER & OPHØR

Såfremt en Bruger mener, at et spil ikke er gennemført i overensstemmelse med gældende spillovgivning og nærværende Vilkår kan Brugeren klage til Klubspil på kundeservice@klubspil.dk. En klage skal indeholde information om Brugerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold. Klubspil vil da behandle klagen hurtigst muligt.

Bruger kan til enhver tid rette henvendelse til Klubspil og opsige nærværende Vilkår, hvilket resulterer i, at spilkontoen lukkes.

2017 © Alle rettigheder reserveret